Türkiye'de Eğitimin ABC'si

Günümüzde imkânların artmasıyla birlikte dünyanın her yanında eğitim almak bazı açılardan kolaylaşsa da, aynı oranda bir gelişim Türkiye’deki eğitim kalitesi ve olanaklarında da yaşanmakta – bu nedenle eğitiminize Türkiye’de başlamak ve devam etmek güzel bir yaşantıya kapı açmak demek.

Geleceğiniz İçin Gerekli Becerileri Edinin

Türkiye’deki eğitim sistemi analitik düşünce ve güçlü iletişim becerileri, bağımsız ve ekip halinde çalışma alışkanlığı, geleceğiniz için eğitim temellerini oluşturma gibi birçok katkı sağlamaktadır.
Türkiye’deki yükseköğretim kurumları başarılı işletmeler ve sanayi kuruluşları ile iletişim halinde olmaları dolayısıyla hem akademik hem de pratik bir eğitim olanağı sunar.
T.C. Anayasası’na göre her T.C. vatandaşının zorunlu temel eğitime ücretsiz olarak erişme hakkı vardır. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimi planlamak ve denetlemekle yükümlüdür.   


Okul Öncesi Eğitim

Eğitim sistemindeki yeni düzenlemelerle birlikte okul öncesi eğitimle ilgili kurallarda da değişiklikler meydana geldi.
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 37-66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise ana sınıflarında eğitim almaları sağlanacak.

İlköğretim

İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verilecek.
İlköğretime başlama yaşı da 60 aya düşürüldü. Böylelikle ilköğretim çağı yaş aralığı 5-13 oldu. Yeni düzenlemelere göre ilköğretim  4 yıllık zorunlu ilkokul ile 4 yıllık zorunlu ortaokuldan oluşacak.
8 yıllık okullarda, kesintisiz eğitim yapılan ilköğretim kurumları, artık ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar şeklinde kurulacak. Ancak ortaokullar, imkan ve şartlara göre ilkokul veya liselerle birlikte de kurulabilecek.

Türkiye'de Eğitim Sisteminde Değişiklik

Bildiğiniz üzere MEB tarafından 2012 yılı içerisinde Türkiye'deki eğitim sisteminde bazı değişiklikler yapıldığı açıklandı.
Yapılan değişikliklerle ilgili sizleri bilgilendiriyor olacağız.
Mevcut durumda alınan kararlar şu şekilde:
•    2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılmasını, 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamlarının sağlanmasını kararlaştırdı.
•    6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarıldığı ve bazı yeni uygulamaların gündeme geldiğini anımsatan Dinçer, yeni uygulamaların daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla söz konusu kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili olarak yapılacak uygulamaları açıkladı.
•    Zorunlu eğitimin 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise eğitimini kapsadığını belirten Dinçer, öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yılın (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yılın (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yılın (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirileceğini kaydetti.
•    Genelgeye göre, ilkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim veya ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilecek.
•    Veliler, okul yönetimleri ve mülki amirler ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını sağlamakla yükümlü olacak.
•    2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacak.
•    60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacak. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime yönlendirilecek. Ayrıca okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecek.
•    Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 37-66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise ana sınıflarında eğitim almaları sağlanacak.
•    2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları bu okullara yapılacak.
•    İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verilecek.
2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacak.
•    Yatılı ilköğretim bölge okullarının (YİBO) yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacak. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı YİBO'larda gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacak.

Türkiye'de Yüksek Öğrenim

Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı ve en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim yapılmaktadır.


ÖNLİSANS

Ortaöğretime dayalı dört yarı yılı kapsayan ve ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan yani lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan bir yükseköğretimdir.

LİSANS

Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık (4 yıl) programı kapsayan bir yükseköğretimdir. Lisans düzeyinde örgün, açık ve dışarıdan (ekstern) eğitim verilmektedir. Bu eğitim türleri aşağıda tanımlanmıştır.
Örgün Eğitim: Öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türüdür.
Açıköğretim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçlarıyla yapılan bir eğitim türüdür.
İkinci Öğretim: Bazı yükseköğretim kurumlarında normal-örgün, önlisans ve lisans programlarının bir kısmının eşdeğeri programlar açılmakta ve bu programlar örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda (akşam saatlerinde, hafta sonunda) yürütülmektedir. İkinci öğretim adı verilen bu programları kabul edilen öğrenciler, normal öğretim öğrencilerinden daha yüksek öğrenim harcı öderler. İkinci öğretim öğrencileri normal programlara yatay geçiş yapamazlar.


LİSANSÜSTÜ

Lisansüstü eğitim aşağıda açoklamaları verilen yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimlerini kapsar.


Yüksek Lisans: Bir lisans öğretimine dayalı en az iki yarı yıl süren 12 kredilik eğitim-öğretim ve alanla ilgili araştırmanın sonuçlarını ortaya koyacak bir tez gerektiren yükseköğretimdir. Bilim uzmanlığı, master, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık vb.
Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orjinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
Tıpta Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Tıpta uzmanlık eğitimi alabilmek için adayların öncelikle TUS'u (Tıpta Uzmanlık Sınavı) almaları gerekmektedir.
Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orjinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.
Yukarıda açıklanan düzeylerde eğitim-öğretim yükseköğretim kurumlarınca sürdürülmektedir. Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimi sürdüren öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarıdır.
Öğretim Üyeleri: Profesör, doçent ve yardımcı doçentler öğretim üyeleri olarak anılmaktadır.
Profesör: Üst düzeyde araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde bulunan ve en yüksek düzeydeki akademik ünvana sahip kişidir.
Doçent: Özgün bilimsel çalışmalar yapmış ve doçentlik sınavını başarmış kişidir.
Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.
Öğretim Görevlisi: Belli bir alanda çalışmaları ile tanınmış ve üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirilen elemandır.
Okutman: Eğitim-öğretim süresince tüm öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen derslerden birini (örneğin inkilap tarihi) okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.
Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında belli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılardır.
Yükseköğretim kurumlarında en üst düzeyde yönetim görevi yapan kişiler; üniversitelerde rektör, fakültelerde dekan, yüksekokul, konservatuvar, enstitülerde müdür, bölümlerde bölüm başkanı unvanlarıyla anılırlar. Rektör ve dekanların profesör unvanına sahip olmaları zorunludur. Bölüm başkanlığını ise profesör, profesör bulunmadığı hallerde diğer öğretim üyelerinden biri yürütür.


Sınavlar


KPDS

KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacı ile ÖSYM tarafından yapılmakta olan, 100 soruluk bir sınavdır.
Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Ankara’da düzenlenmekte olan KPDS, katılımın fazla olması durumunda diğer büyük şehirlerde de yapılabilmektedir.

ALES

Ales, açılımı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı‘dır. ALES ile yüksek lisans yapabilir ve akademik personel olabilirsiniz.
Yüksek lisans ile bahsedilmek istenen herhangi bir üniversitenin tezli ya da tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğer akademik kariyer yapmak ya da formasyon almak istiyorsanız ALES’e mutlaka girmeniz gerekmektedir.


ALES ne zaman yapılır, başvurular ne zaman olur?
ALES, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki defa yapılır. Genelde güz dönemi kasım ayında, bahar dönemi ise nisan ayında yapılır. Başvurular da genelde ALES yapılmadan 1 ay önce yapılır. Başvuru süreleri ÖSYM tarafından duyurulur.


ALES barajı kaçtır?
55'tir.


ALES ‘in içeriği nedir?
ALES’te 80 sözel ve 80 sayısal olmak üzere toplam 160 soru vardır. 80 sayılsal sorusu da 40′ı Sayısal 1 ve 40′ı da Sayısal 2 olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bir sözelcinin Sayısal 1′de yaptığı soru başına alacağı puan, Sayısal 2′de yaptığı sorudan daha fazladır.

KPSS

Kısa adı KPSS olan Kamu Personeli Seçme Sınavı kamudaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk kez 1999 yılında DMS (Devlet Memurluğu Sınavı) olarak gerçekleştirildi.
Daha sonra sınavın adı KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı)  ve en sonunda da KPSS olarak değiştirildi.
KPSS’NİN UYGULANIŞI
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), birçok devlet kurumuna memur alınması için gerçekleştirildiğinden, sınava farklı alanlardan giren adaylar için farklı uygulamalar yapılmaktadır.
KPSS-A NEDİR?
KPSS-A Kadroları; müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı başta olmak üzere üst düzey memurluk kadrolarından oluşmaktadır. A grubu kadrolara alımlar her yıl yapılmaktadır. ÖSYM’nin sınav sonucunda belirlediği 120 farklı puan türünden kurumun kendi seçtiği puan türüne göre alımlar gerçekleşmektedir.
KPSS-B NEDİR?
KPSS-A Kadroları dışında kalan kadrolardır. B grubu kadrolara alımlar 2 yılda bir (çift yıllarda) yapılmaktadır. Lisans mezunlarına yönelik B grubu kadrolar için P3 puan türü ile alım gerçekleştirilmektedir. Mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B grubu kadrolarda yer almaktadır.
KPSS-ÖĞRETMENLİK NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmen atamalarında KPSS P 10 puan türü kullanılmaktadır. Adayların her yıl yapılan Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçlarına göre P 10 puanları oluşturulmaktadır.


DGS

DGS, yılda bir kez, Temmuz ayında, tek oturumda üniversite rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde ve Lefkoşa’da yapılmaktadır.
19.2.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”  ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. Sınav süresi 3 saat’tir. (180 dakika)
Sınavda uygulanan test, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta, cevaplar adaylara ayrıca verilen cevap kağıtlarına işaretlenmekte, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunarak, bilgisayarla değerlendirilmekte ve yerleştirme sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır.
DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının, önlisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı önlisans başarı puanlarının (AÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilmektedir.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır. Boş kalan kontenjan olduğu takdirde ek yerleştirme yapılmaz.
* DGS sonuçları sadece ilgili öğretim yılı için geçerlidir.
Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarı yıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez.
Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.
Hangi önlisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri ilgili yılın kılavuzunda verilmektedir. Adayların tercihlerini, sadece ilgili alanları göz önünde tutarak yapmaları gerekmektedir.
Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından Başvurma Belgesine kodlanan bilgiler esas alınır. Başvurma Belgesine kodlanan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumludur.
Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybeder.
Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bu durumlarını gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporunu, Başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar. Okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmaz, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilir.
Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılır.
Başvurma Belgesini teslim etmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
Sınav sonrasında, Merkezimize ulaşan her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir. İlgili yılın DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, cevap kağıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için,

  • Sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi,
  • Kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması,
  • Cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması,
  • Kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması,
  • Kendisine verilen soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası bilgilerini yazması,
  • Cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
  • Soru kitapçığı, cevap kağıdı, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile varsa diğer belgeleri eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim etmesi,
  • Sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları Merkezimizce geçersiz sayılır.
Adaylar, nedenini belirtmek suretiyle sınav veya yerleştirme sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler. Bu adaylar isteklerini mutlaka ilgili yılın kılavuzunun sonuna eklenmiş olan “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize bildirebilirler.
Adaylar hazırladıkları dilekçeyi PTT kanalıyla “ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü”ne gönderebilirler.
Kendisi ile ilgili sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. Süre hesabında dilekçeye ÖSYM Genel Evrak Birimince basılan tarih damgası esas alınır. Sınav evrakı Merkezimizde sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.
Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.
Merkezimiz tarafından adaylara gönderilen Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, Sınav Sonuç Belgesi vb. belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz sorumlu değildir. Belgeleri ellerine geçmeyen veya belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka ilgili yılın kılavuzunun sonuna eklenmiş olan “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize başvurabilirler.
Adaylar doldurdukları dilekçeyi PTT kanalıyla “ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü”ne gönderebilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi için gönderilen dilekçeler, sınava bir hafta kalıncaya kadar Merkezimize ulaştığı takdirde işleme konur ve istenen belgeler postalanır. Daha sonra gelen dilekçeler işleme konmaz. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurular işleme alınabilir.
Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine zamanında ulaşıp ulaşamayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarınadır.


TUS
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), her yıl Eylül ve Nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılan, ÖSYM'nin Türkiye geneli için yaptığı ve sadece Ankara'da yapılan bir sınavdır.
Sınav 2 basamaktan oluşamaktadır. Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan alanlar ancak bilim sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda 20 metin bulunmakta olup her metinle ilgili 5 tane soru bulunmaktadır. Toplam 100 sorudan oluşan bir sınavdır. Yabancı Dil Sınavında alınan puan, sınavda yapılan doğru sayısıdır.Yanlış sayısı net alınan puanı etkilememektedir. Önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarına katılıp bu sınavların en az birinde 50 ve üstü puan alanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutululurlar.Ayrıca 2009 yılında yayımlanan yeni yönetmeliğe göre ÜDS veya KPDS'den alınacak 50 puan da muafiyet sağlamaktadır.Bilim Sınavı; 2009'da yapılan düzenlemeyle sınava sadece Tıp fakültesi mezunları girebilmektedir.Sınavda Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki testten oluşmaktadır.TTBT-1 anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan, KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarına dahil alanlar ile pediatri ve kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşmaktadır.
Adaylar tercihlerine göre Tıp fakülteleri,Sağlık bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastaneleri veya Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimlerini alabilirler. Çok zor olan bu sınavda sorgulanan bilgi yükü Türkiye'deki en yoğun sınavdır. Tıp fakültesi mezunlarının branş seçme sınavıdır.

ÜDS
ÜDS ( Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı ) ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır.
Kamu Yükseköğretim kurumlarında görevli olan veya bu kurumlarda çalışmak isteyenlerin yabancı dil bilgilerinin ölçülmesinde kullanılır.

Yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında ÖSYM tarafından belirlenen şehirlerde düzenlenir.
Sonuçları 3 yıl süresince geçerlidir.
ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'un 24. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Doçentlik Sınav Yönetmeliği' uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora/sanatta yeterlik adayları da girerler.
ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez, Mart ve Aralık aylarında yapılır. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden dolayı lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversite ile önceden irtibat kurarak, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekir.

YGS

2010 yılından itibaren ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.
YGS (Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı) olarak adlandırılan birinci aşamada başarılı olan öğrenciler, LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) olarak isimlendirilen ikinci aşama sınavlara girmeye hak kazanıyor. Yerleştirmeler LYS sonuçlarına göre gerçekleştiriliyor.
Sorular, YGS ortak müfredata göre hazırlanyor. YGS içerik olarak ÖSS’de uygulanan ilk dört test ile benzer niteliktedir. Sınavda tek bir soru kitapçığı ve tek bir cevap kağıdı kullanılmaktadır.
Puan Türleri
Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı'nda (YGS) 6 farklı puan türü bulunmaktadır. YGS-1 ve YGS-2 puan türleri 2010 yılından önce uygulanan ÖSS sınavındaki Sayısal-1 yerine; YGS-3 ve YGS-4, Sözel-1 yerine; YGS-3 ve YGS-4 ise Eşit Ağırlık-1 yerine geçmektedir.
Sınav Süresi
Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı'nın bitiş süresi 160 dakikadır.

LYS
YGS sınavında belirlenen baraj puanları geçenler LYS sınavında istedikleri alandan sınava gireceklerdir. LYS sınavındaki amaç; puan türlerinde artış yaptırarak, “alanındaki uygun öğrenciyi, uygun bölüme yerleştirme”dir. LYS sınavı sonunda 4 farklı ana puan türü çıkacak ve bunlar alt puan türlerine ayrılacaktır.
TM : Türkçe-Matematik
FM : Fen- Matematik
TS : Türkçe-Sosyal
Dil : Yabancı Dil
5 farklı Lisans Yerleştirme Sınavı

Lisans Yerleştirme Sınavları, içerik olarak şu anda uygulanmakta olan ÖSS ikinci aşama sınavından farklı değildir. Ancak sınav uygulamasında önemli değişiklikler bulunmaktadır.
5 farklı LYS sınavı yapılacak:

* LYS-1 : Matematik Sınavı (Matematik, Geometri)
* LYS-2 : Fen Bilimleri Sınavı (Fizik, Kimya, Biyoloji)
* LYS-3 : Edebiyat-Coğrafya Sınavı (Türk Edebiyatı, Coğrafya-1)
* LYS-4 : Sosyal Bilimler Sınavı (Tarih, Coğrafya-2, Psikoloji/Sosyoloji/Mantık)
* LYS-5 : Yabancı Dil Sınavı(Almanca/ Fransızca/ İngilizce)

ÖSYM, LYS`leri haziran ayının ikinci yarısında iki ardışık hafta sonu yapmaktadır. Temel ilke, bir günde bir sınav yapılmasıdır.
LYS’de derslerin test kitapçıkları ayrıdır ve her ders için belli bir süre ayrılmaktadır.
160 Soru Var

Yeni sistemde, sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sistemi’nde (YGS), Türkçe, Temel Matematik (Geometri dahil), Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testinin her birinden 40’ar olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara toplam 160 dakika süre verilecek. Sınavın ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ise soru sayıları ve süreleri testlere göre değişecek. Buna göre LYS-1 ile LYS-3’ün sınav süresi 120 dakika, LYS-2 ve LYS-4’ün sınav süresi 135 dakika, LYS-5’in soru sayısı 80, süresi 120 dakika olacak.

Puan Türleri Çeşitlendi
İkinci aşama olan LYS’nin Matematik-Fen (MF), Türkçe-Matematik (TM), Türkçe-Sosyal (TS) ve Dil puan türü gruplarının her birinden birden fazla puan türü oluşturuldu. MF puan türü grubu MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4, TM puan türü grubu TM-1, TM-2 ve TM-3, TS puan türü grubu TS-1 ve TS-2, Dil puan türü grubu da DİL-1 ve DİL-2 puan türlerinden oluşacak.
Üniversite Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Üniversiteye giriş sınavları yakında tamamlanmış olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercihleri yapılıyor olacak.
Tercihler sınav kadar önem taşıyor ve dikkat gerektiriyor.
Muhtemelen sonuçlar beklenen zamanda açıklanırsa bu sene Temmuz ayının ortalarından Ağustos başına kadar bir tercih dönemi olacak.
1. Sonuçlar açıklanmadan okumak istediğiniz bölüm, okul ve şehir zihninizde şekillenmiş olursa tercihler sırasında daha az zorlanırsınız.
2. Okulları bizzat ziyaret etmenizde fayda var.
3. Dilediğiniz meslekleri yapan, istediğiniz okulda okuyan kişilere danışın.
4. Okullarınızdaki ve dershanelerdeki rehber öğretmenlerinize danışın.
5. Önceliklerinizi belirleyin. Hayal ettiğiniz yaşantıya sahip olmak için yeteneklerinizle doğru orantılı olacak şekilde tercih yapın.
6. Okumak istediğiniz bölümü varsa Türkçe dışında bir dilde okumak isteyip istemediğinize karar verin.
7. Yurtdışında okumak istiyorsanız hazırlıklarınıza devam edin.
8. Okumak istediğiniz üniversitelerdeki akademisyenlerin çalışmalarını inceleyin. Mümkünse kendileriyle direkt iletişime geçin.
9. Bütçenizi dikkate alarak tercih yapın.
10. Okulların burs olanaklarını ve diğer olanakları değerlendirin.
11. Her ne kadar ailenize ve çevrenize danışsanız da kararı verecek olan sizsiniz. Unutmayın, yaşam sizin yaşantınız ve dilediğiniz bölümde okumanız çok önemli. Sonuçların yeterli olmaması halinde istemediğiniz bir bölümü tercih etmeyin.


Türkiye'de Uzaktan Eğitime Nasıl Başvuru Yapılır?

Online yüksek lisans programlarına da diğer yüksek lisans programlarına yapıldığı şekilde başvurular yapılmaktadır.
ALES, GMAT veya GRE sınavlarından (ALES dışındaki sınavların kabul edilip edilmediğini başvuru yaptığınız enstitüden öğrenebilirsiniz) yeterli puan alan ve diğer belgelerini tamamlayan lisans mezunları uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler. Üniversiteler genelde ALES'ten 55 puan alma şartı aramaktadır.


Türkiye’de Online Eğitim ile İlgili SSS

Online eğitim programlarına nasıl başvuru yapılır?

Online yüksek lisans programlarına da diğer yüksek lisans programlarına yapıldığı şekilde başvurular yapılmaktadır. ALES, GMAT veya GRE sınavlarından (ALES dışındaki sınavların kabul edilip edilmediğini başvuru yaptığınız enstitüden öğrenebilirsiniz) yeterli puan alan ve diğer belgelerini tamamlayan lisans mezunları uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler. Üniversiteler genelde ALES'ten 55 puan alma şartı aramaktadır.

Online eğitim için nelere ihtiyaç vardır?

Online eğitim için öğrencilerin bir bilgisayar ve internet erişimine sahip olmaları yeterlidir.

Online eğitim nasıl yapılır?

Online eğitim sistemleri okuldan okula değişebilmekle beraber, genel olarak programlarda öğrenciler derslere ait ders notlarına ve video gibi diğer materyallere okullar tarafından kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile okulların sitelerinden ulaşabilirler. Aynı zamanda birçok programın öğrenci forumları da mevcuttur.

Online eğitim sınav sistemi nasıldır?

Vizeler genelde internet üzerinden yapılmaktadır. Yine de sistemler okuldan okula değişebildiği için programlara başvurmadan önce okullardan bu konuda bilgi almak faydalı olacaktır.

Online eğitim öğrencilerinin staj durumlarına nasıl karar verilir?

Bütün Meslek Yüksekokullarında olduğu gibi Uzaktan Eğitim Programlarında da staj etkinliği zorunludur. Online eğitim öğrencileri staj yönergelerinde belirtilen dönemlerde staj yapabilirler.

Online öğretim öğrencilerinin dikey ve yatay geçiş hakları nelerdir?

Online öğretim programından örgün eğitim programlarına yatay geçiş yapılamaz. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygunluğu kabul edilmiş herhangi bir uzaktan eğitim programına yatay geçiş yapılabilir. Dikey ve Yatay Geçişlerin detayları ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Tüm meslek yüksek okulu öğrencileri gibi uzaktan eğitim öğrencileri için de DGS hakkı bulunmaktadır. Mezuniyetle birlikte girilecek sınav sonucunda başarılı olunursa 4 yıllık lisans programının 3. sınıfından devam edilebilir.

Normal (Örgün) eğitim ile uzaktan eğitim arasında hukuki olarak herhangi bir fark var mıdır?

Hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır.

Alınan diplomada örgün öğretime göre herhangi bir fark var mıdır?

Bazı kurumlar uzaktan eğitim mezunlarına örgün öğretim mezunlarının sahip olduğu diplomanın birebir aynısını verirken bazı üniversitelerin programlarının diplomalarında "Uzaktan Eğitim" ibaresi yer almaktadır.

Derslerle ilgili yardım alabilir miyim?

Online eğitimde profesörler her ihtiyaç duyduğunda sorularını yöneltmeleri için öğrencilerini teşvik ederler. Bu yüzden telefon ve faks numaraları ile e-mail adreslerini verirler ve soruları en kısa sürede yanıtlarlar.

Online eğitim bana göre mi?

Online eğitim; okula gidecek vakti olmayan, yaşamlarında değişiklik yapmadan eğitimlerine devam etmek isteyenler için uygundur. Ailevi ve profesyonel yaşam gereği pekçok güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencinin programı bitirmesi için zorlayıcı sebepler olması gerekir. Online eğitim kendi programınızı uygulama olanağı vermesine karşılık kendinizi disipline ederek projeleri zamanında tamamlamanızı da gerektirir.

Online eğitimdeki derslerin farkı nedir?

Online eğitimle klasik eğitim sistemi arasındaki tek fark öğreniş biçiminizdir. Klasik sistem kampüsteki derslere ve seminerlere katılmanızı gerektirirken, Online eğitimde profesörleriniz ve sınıf arkadaşlarınızla bilgisayar aracılığıyla iletişim kurmanız gerekir. Bunun dışında derslerin içerikleri, anlamanız gereken kuram ve tanımlar, okumanız gereken kitap, teslim etmeniz gereken projeler ve sınavlar, aynı bölümün klasik sistem öğrencileri ile aynıdır.

Online eğitim programları gerçek üniversite programları mı?

Evet! Online eğitim programları ile klasik programlar aynı krediye sahiptir. Dahası, Online programlardan alınacak diploma tamamiyle akreditedir ve klasik sistem diplomasından hiçbir farkı yoktur. Klasik sistem öğrencisi Online dersler alarak, verdiği derslerle birlikte Online dersleri de saydırabilir.

YÖK onaylı programlar ve üniversiteler hangileridir?

Üniversiteler:

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

ODTÜ

Sakarya Üniversitesi

Işık Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

YÖK onaylı uzaktan/e yüksek lisans programları:

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri

Bilişim Teknolojileri

Eğitim Yönetimi

Enformatik

Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği

Konaklama İşletmeciliği (e-Konaklama)

MBA (İşletme Yönetimi)

Mühendislik Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Yerel Yönetimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Organizasyon

Online eğitim için ileri düzeyde bilgisayar bilgisi gerekli mi?

Hayır. Bilgisayar ve interneti günlük yaşantınızda kullanıyorsanız rahatlıkla uzaktan eğitim programlarının sistemlerine hâkim olabilirsiniz.

Online eğitim öğrencileri örgün öğretime devam eden öğrencilerin sahip olduğu kampüsteki sosyal imkânlar ve kütüphaneden faydalanabiliyor mu?

Üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekle birlikte çoğunlukla örgün öğretim öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri kampüs imkânlarından eşit derecede faydalanabiliyorlar.

Askerlik tecil işlemleri nasıl yürütülmektedir?

Ön lisans ve lisans programlarına kaydolan erkek öğrencilerin askerliklerinin tecili için, öğrenimleri süresince bir defa olmak üzere, bağlı oldukları Askerlik Şubesi Başkanlığına Öğrenim Durum Belgesi (EKC-2) gönderilir. Yüksek lisans programlarına kayıt olan erkek öğrencilerin öğrenim durum belgeleri ise Milli Savunma Bakanlığı ASAL Daire başkanlığına gönderilir.

Bunun dışında, öğrencilerin kayıt dondurması, mezun olması ya da kaydının silinmesi durumunda, bu durumları tecil belgelerinde belirtilerek, ilgili askerlik şubesi başkanlığına bildirilir. Bu konuda öğrencinin bizzat yapması gereken herhangi bir işlem yoktur.

Türkiye'de Uzaktan Eğitim Ücretleri

Uzaktan eğitim program ücretleri üniversite ve başvurulan programa göre farklılık göstermektedir.
Örnek teşkil etmesi için aşağıdaki tezsiz yüksek lisans programlarının ücretlerini inceleyiniz.
(2010-2011 eğitim yılı)
Anadolu Ünv. e-MBA: 12.600 USD – Web Sitesi
Anadolu Ünv. Konaklama İşletmeciliği (e-Konaklama): 4.950 TL – Web Sitesi
Anadolu Ünv. Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği: 175 TL Kredi Ücreti - Web Sitesi
Maltepe Ünv. e-MBA: 6.750 TL (Türkçe), 7.650 TL (İngilizce) – Web Sitesi
Bilgi Ünv. e-MBA: 14.934 TL (Türkçe), 19.270 TL (İngilizce) – Web Sitesi
Bahçeşehir Ünv. e-MBA: 20.000 TL – Web Sitesi
Sakarya Ünv. e-MBA: 4.500 TL – Web Sitesi
Sakarya Ünv. e-Bilişim Teknolojileri: 4.500 TL – Web Sitesi
Sakarya Ünv. e-Mühendislik Yönetimi: 4.500 TL – Web Sitesi
Fatih Ünv. e-MBA: 10.500 TL – Web Sitesi
Atılım Ünv. e-MBA: 4.800 USD – Web Sitesi
Gazi Ünv. Bilişim Sistemleri: 6.000 TL – Web Sitesi
ODTÜ Enformatik Online: - Web Sitesi
Mersin Ünv e-MBA: 4860 TL – Web SitesiEğitim Ara

Tür

Üniversite Adı

Şehir

Kategori

Bölümler


Interviews with Turkish University Executives