کار در ترکیه

در برخی از دانشگاه های ترکیه می توانید کار دانشجویی پیدا کنید. همچنین امکان کار کردن بعد از فارغ التحصیل شدن نیز برای شما فراهم می باشد.  در ترکیه شرکت های بین المللی و چند ملیتی بسیاری وجود دارد. شما همیشه می توانید به بنگاه های کاریابی مراجعه کرده و یا با شرکت مورد نظر خود مستقیما تماس حاصل نمایید.

وب سایت Craigslistدر ترکیهمنبع خوبی برای پیدا کردن شغل می باشد.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives