بهداشت و درمان در ترکیه

شهروندان ترکیه و - تحت شرایط خاص – اطباع خارجی ساکن در ترکیه قادر به بهره مندی از طرح جدید بیمه سراسری درمانی می باشند.

اطباع خارجی بدون داشتن بیمه درمانی شخصی در شرایط عادی، در هنگام مراجعه به بیمارستان دولتی و یا خصوصی،  مجبور به پرداخت به صورت نقدی بودند اما اکنون آنها دارای حقوق مساوی و البته تعهدات مساوی (پرداخت به موقع حق بیمه درمانی خود) با شهروندان ترکیه می باشند.

اطباع خارجی ای که مایل به دریافت بیمه درمانی می باشند می توانند، بعد از دانلود کردن نسخه انگلیسی قوانین از وب سایت SGK، به نزدیکترین شعب SGKمراجعه نمایند.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives