اقتصاد ترکیه

بنابه به اعلام بانک جهانی، ترکیه، یک کشور تازه صنعتی شده، پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است. ترکیه نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور بهتر توانست با بحران جهانی مالی اخیر کنار بیاید. اقتصاد بازار آزاد این کشور عمدتا توسط صنعت و بخش خدمات هدایت می شود. بخش کشاورزی سنتی این کشور نیز همچنان حدود 25 درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است.

لوازم الکترونیکی مصرفی و لوازم خانگی، خودرو، ارتباطات، کشاورزی، منسوجات و پوشاک، تسلیحات، ساخت و ساز و بخش خدمات برخی از صنایع اصلی در ترکیه به شمار می روند.

بنابه سرشماری سال 2010، جمعیت ترکیه تقریبا 73.7 میلیون نفر و نرخ سالانه رشد جمعیت در این کشور 1.21 درصد می باشد. 26.6 درصد جمعیت ترکیه را قشر جوان (بین 0 تا 14 سال) تشکیل می دهند. زندگی در ترکیه همچنان نسبتا ارزان می باشد.

واحد رسمی پول ترکیه، لیره ترکیه می باشد.

بنا به صفحه رسمی فیسبوک سازمان جهانی سیا، اقتصاد ترکیه به شکل زیر قابل نمایش است:

تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید):

1.053 تریلیون دلار آمریکا (برآورد سال 2011)

رتبه جهانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر: 17

988 میلیارد دلار آمریکا (برآورد سال 2010)

906.9 میلیارد دلار آمریکا (برآورد سال 2009)

توجه: آمار و ارقام بنا به نرخ رسمی دلار آمریکا در 2011 می باشد.

 

تولید ناخالص داخلی (نرخ رسمی ارز):

763.1 میلیارد دلار آمریکا (برآورد سال 2011)

 

تولید ناخالص داخلی - نرخ رشد واقعی:

6.6 درصد (برآورد سال 2011)

8.9 درصد (برآورد سال 2010)

رتبه جهانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر: 29

-4.8درصد (برآورد سال 2009)

 

تولید ناخالص داخلی - سرانه (PPP):

14,600 دلار آمریکا (برآورد سال 2011)

رتبه جهانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر: 86

13,800 دلار آمریکا (برآورد سال 2010)

12,900 دلار آمریکا (برآورد سال 2009)

توجه: آمار و ارقام بنا به نرخ رسمی دلار آمریکا در 2011 می باشد.

 

تولید ناخالص داخلی - ترکیب بر اساس بخش:

کشاورزی: 9.2 درصد

صنعت: 26.9 درصد

خدمات: 63.9 درصد (برآورد سال 2011)

 

نیروی کار:

26.46 میلیون نفر

رتبه جهانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر: 23

توجه: تقریبا 1.2 میلیون نفر از جمعیت ترکیه در خارج از کشور مشغول به کار هستند.

 

نیروی کار – بر اساس شغل:

کشاورزی: 25.5 درصد

صنعت: 26.2 درصد

خدمات: 48.4 درصد (برآورد سال 2011)

 

نرخ بیکاری:

10.3 درصد (برآورد سال 2011)

رتبه جهانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر: 112

12 درصد (برآورد سال 2010)

توجه: نرخ بیکاری در سال 2008، چهار درصد بود.

 

جمعیت زیر خط فقر:

16.9 درصد (برآورد سال 2010)

 

هزینه و درآمد خانوارها بر اساس درصد سهام از درآمد کل:

10 درصد پایین: 2.1 درصد

10 درصد بالا: 30.3 درصد (برآورد سال 2008)

 

توزیع درآمد خانواده - شاخص جینی:

40.2 (برآورد سال 2010)

رتبه جهانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر: 62

43.6 (برآورد سال 2003)

 

سرمایه گذاری (ناخالص ثابت):

21.8 درصد از تولید ناخالص داخلی (برآورد سال 2011)

رتبه جهانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر: 95

 

بودجه:

درآمد: 176.8 میلیارد دلار آمریکا

هزینه: 189.2 میلیارد دلار آمریکا (برآورد سال 2011)

 

مالیات و سایر درآمدها:

23.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (برآورد سال 2011)

رتبه جهانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر: 130

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives