ترم تابستان

 بسیاری از دانشگاه ها دروس های متنوع زیادی جهت دوره 6 هفته ای ترم تابستان ارائه می دهند. جهت کسب اطلاعات در مورد برنامه های ارائه شده در تابستان لطفا به وب سایت دانشگاه مربوطه مراجعه نمایید.

درخواست برای ترم تابستان مستقیما از طریق دانشگاه انجام می پذیرد.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives