برنامه های تبادل دانشجویان

تنها کاری که دانشجوی مایل به تحصیل در خارج از کشورباید انجام دهد، تماس با قسمتپذیرش دانشگاه خود جهت دریافت اطلاعات در مورد دانشگاه های طرف قرارداد دانشگاه خود می باشد.

دانشجویان شرکت کننده در چنین برنامه ای قادر به اقامت در کشور انتخابی خود و همچنین دریافت کمک هزینه زندگی از طرف سازمان برگزار کننده ی برنامه ی تبادل دانشجومی باشند. در صورتی که دانشجو مایل به تحصیل در دانشگاهی باشد که از جمله دانشگاه های طرف قرارداد دانشگاه خود نیست، همچنان می تواند به عنوان دانشجوی ویژه در دانشگاه مورد انتخاب خویش به تحصیل بپردازد.

دانشگاه های ترکیه همکاری نزدیکی با سازمان های اعزام دانشجو به خارج از کشور نظیر Socrates-Erasmusو CIEEدارند. بعلاوه بسیاری از دانشگاه های خارجی حامی تبادل مستقیم دانشجو با دانشگاه های ترکیه می باشند.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives