پذیرش و ویزا

ویزای دانشجویی

همه دانشجویان بین المللی / دانشجویان برنامه های تبادل دانشجو / اراسموس / دانشجویان مهمان باید قبل از ورود به ترکیه ویزای دانشجویی معتبری گرفته باشند. باستثناء کسانی که از وابستگان حقوقی کسی هستند که در ترکیه زندگی می کند و جهت انجام ماموریت دیپلماتیک و یا با مجوزی معتبر وارد ترکیه شوند.

ادامه مطلب...

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives